เอกสารประกอบการโอนบ้านและที่ดินมีดังนี้
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๔. ต้นฉบับโฉนดที่ดิน
๕. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (หากมี)
๖. กรณีสมรส และหากที่ดินที่ขายเป็นสินสมรส จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของสามีด้วย

ค่าใช้จ่าย
๑. ค่าธรรมเนียมการโอน ร้อยละ ๒ ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๒. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นบุคคลธรรมดา)
๓. ภาษีธุรกิจเฉพาะไม่เสีย เนื่องจากครอบครองเกิน ๕ ปี แต่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ร้อยละ ๐.๕ ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

หารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมที่ดิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการโอนที่ดินตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

Advertisements